W związku z przemianami współczesnego świata nauka języka polskiego jako obcego stała się jednym z istotnych wyzwań, przed którymi stanęli przedstawiciele nauki i dydaktyki. Znaczący wpływ na tę sytuację miał konflikt zbrojny w Ukrainie. Licznie przybywający uchodźcy posługujący się językami wschodniosłowiańskimi rozpoczynali życie w nowym kraju od poznawania języka polskiego. Ponadto można zaobserwować wzmożoną potrzebę nauczania języka polskiego jako obcego osób, które do tej pory nie miały kontaktu z językami słowiańskimi. Wiele aktualnych problemów dotyczy nauczania języka polskiego i polskiej kultury poza granicami kraju. Natomiast rozwój nowych technologii dostarcza innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, przydatnych także w coraz powszechniej prowadzonym kształceniu zdalnym. Tym samym dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje konieczność rozwijania naukowych podstaw nauczania cudzoziemców języka polskiego.

Podczas konferencji przewidujemy następujące obszary tematyczne:

  1. metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (w tym: metodyka nauczania poszczególnych podsystemów języka i techniki rozwijania sprawności językowych),
  2. kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym: wykorzystanie tekstów literackich oraz wybranych tekstów kultury popularnej, podejście regionalistyczne),
  3. media i nowe media w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym: zastosowanie tekstów dziennikarskich w procesie dydaktycznym, nowe media w edukacji),
  4. podręczniki i inne materiały do nauki języka polskiego jako obcego (w tym: ewaluacja istniejących opracowań i propozycje nowych rozwiązań dydaktycznych),
  5. nowe technologie w nauczaniu języka polskiego (w tym: edukacja zdalna),
  6. nauczanie języka polskiego za granicą (w tym: język polski na świecie, uwarunkowania lokalne, instytucje wspierające nauczanie języka polskiego jako obcego),
  7. nauczanie języka polskiego jako obcego osób z doświadczeniem migracji,
  8. aktualne potrzeby w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, dobre praktyki,
  9. kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego,
  10. kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej.

Zapraszamy również do zgłaszania innych propozycji mieszczących się w temacie konferencji.